Algemene Voorwaarden

www.denederlandsebouwgids.nl (hierna: ‘de website’) is onderdeel van en wordt aangeboden door De Nederlandse Bouwgids (hierna: ‘DNB’), gevestigd te Someren.

De website is een platform waar onder meer bouwbedrijven hun diensten kunnen aanbieden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot het plaatsen van recensies en aanbevelingen. DNB is en wordt geen partij bij de overeenkomst tussen de aanbieders op de website en de afnemers van de diensten.

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen De Nederlandse Bouwgids B.V., hierna: DNB en u, de klant.
 2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen.
  Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Abonnement

 1. Alle aanbiedingen van DNB zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de offerte iets anders staat. De aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag DNB de aanbieding aanpassen en komen de kosten voor uw rekening. Wanneer u akkoord gaat met een aanbieding, ontvangt u van DNB een overeenkomst.
 2. De DNB factureert per jaar, het eerste jaar betaald u middels een factuur, waarna DNB het 2e en volgende jaren automatisch incasseert. Met het betalen van de eerste factuur gaat u automatisch akkoord met onze automatische incasso voor het 2e en opvolgende jaren.
 3. Uw bedrijf wordt pas getoond op de website, nadat de abonnementskosten zijn voldaan.

 

Artikel 3. Opdracht, opzeggen en betalen

 1. Bij afsluiten van het hiervoor genoemde abonnement, komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen DNB en u. Deze overeenkomst van opdracht bestaat uit het plaatsen van uw bedrijf op de website.
 2. Uw opzegging kunt u per e-mail versturen naar design@denederlandsebouwgids.nl. Nadat u een bevestiging heeft ontvangen van DNB, is uw opzegging definitief. Alle aan DNB verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar, als u de overeenkomst opzegt.
 3. Na betaling van de abonnementskosten, wordt uw bedrijf direct online gezet door DNB. U ontvangt bericht per e-mail ter bevestiging van de onlineplaatsing van uw bedrijf.
 4. De abonnementskosten worden via automatische incasso bij u geïncasseerd. Na ontvangst van de betaling door DNB en het bericht van DNB dat uw bedrijf online is gezet, gaat uw abonnement in. Vervolgens dient u maandelijks (voor de eerste van iedere maand) of, indien u hiervoor heeft gekozen jaarlijks (voor ingang van een nieuw abonnementsjaar) het abonnementsgeld te hebben betaald. DNB stuurt u jaarlijks één factuur van het totaal te betalen abonnementsbedrag. Overige verschuldigde bedragen ter zake door u afgenomen aanvullende producten en diensten, zoals: ingekochte promoties en overige optionele producten en diensten, worden direct in rekening gebracht. Hiervan stuurt DNB u een aparte factuur die u binnen 14 dagen na de factuurdatum moet betalen.
 5. Wanneer u een abonnement afsluit bij DNB, dan verleent u een onherroepelijke, wereldwijde licentie, voor onbepaalde tijd aan DNB tot gebruik van de op de website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (‘de content’) die betrekking hebben op de namens u geplaatste advertentie. Deze licentie duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst van opdracht tussen u en DNB alsmede door opzegging door u van de overeenkomst van opdracht met DNB. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor deze geplaatste content. U dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor back-up van de geplaatste content.

 

Artikel 4. Verstrekking gegevens  

 1. DNB zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover DNB behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat.
 2. U zorgt ervoor, dat alle gegevens, waarvan DNB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig bij DNB worden aangeleverd. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig bij DNB zijn aangeleverd, heeft DNB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan u in rekening te brengen.
 3. DNB maakt zelf de advertenties op, aan de hand van de door u aangeleverde informatie.
 4. DNB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat DNB is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar direct kenbaar behoorde te zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de gegevens. Wanneer er sprake is van een wijziging, kunt u dit per e-mail aan DNB doorgeven. DNB zal de wijzigingen binnen ____ dagen
 5. Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen DNB en u, dient u te allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mailadres dat door u frequent (wekelijks) wordt gelezen.
  U staat in voor het feit dat het door u opgegeven e-mailadres werkt en frequent wordt gelezen.
 6. DNB zal wanneer zij daartoe aanleiding mocht zien nadere informatie opvragen bij u. U dient mee te werken aan redelijke verzoeken tot informatie van DNB over uw bedrijf.

 

Artikel 5. Uw data en recensies

 1. DNB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot uw advertentie.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor uw data en content. DNB is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.
 3. DNB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers van de website ingebrachte inhoud op de website en onderschrijft niet de inhoud van de gepubliceerde recensies en andere berichten. Niet alle berichten worden door DNB beoordeeld. DNB heeft het recht, maar niet de plicht, om berichten te verwijderen. De aard van de berichtgeving is voor u nooit een reden om de overeenkomst voortijdig op te zeggen.
 4. In berichten geposte informatie, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website. DNB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op berichten op de website en activiteiten die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 6. Welke regels gelden bij het plaatsen van uw bedrijf op de website?

 1. Teksten van advertenties op de website mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.
 2. De titel en de tekst van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op uw bedrijf of direct daar mee verband houden.
 3. DNB heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht de door u aangeleverde teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren, zowel wat betreft advertenties als forumberichten.

 

 1. Advertenties in strijd met bovenstaande regels worden door DNB verwijderd zodra DNB op de hoogte is van schending van bovenstaande regels. Wanneer DNB op de hoogte is van een ondergeschikte schending van bovenstaande regels dan kan DNB ter haar uitsluitende beoordeling kiezen tussen verwijdering van de advertentie van de website of een kennisgeving aan u.
  U krijgt dan een periode van 48 uur om de advertentie in overeenstemming met de regels te brengen.

 

Artikel 7. Wat zijn de kosten van de dienstverlening van DNB?

 1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle kosten zijn exclusief btw.
 3. DNB heeft het recht om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden 7 dagen na bekendmaking in werking, tenzij een andere datum in de bekendmaking is vermeld. Dit artikel geldt ook ten aanzien van al met u gesloten overeenkomsten. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen 7 dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met DNB schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
 4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag DNB haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 8. Wat gebeurt er als u niet betaalt?

 1. Wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, verkeert u direct in verzuim en bent u na de vervaldag van de factuur rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van DNB betalen.
 2. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan DNB laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.
 3. Als er sprake is van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bij u, zullen de vorderingen van DNB direct opeisbaar zijn.
 4. Door u gedane betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten, en daarna op de langst openstaande opeisbare facturen. U komt geen recht op verrekening/opschorting toe.
 5. Zodra en zolang u een openstaande factuur, voor zover opeisbaar, niet voldoet, dan wel anderszins in verzuim bent om op u rustende verplichtingen na te komen, is DNB gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee uitvoering van de overeenkomst op te schorten, waaronder het op de website offline plaatsen van uw advertentie. Uw verplichting tot betalen blijft dan gewoon bestaan.

 

Artikel 9. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.
 2. Nadat de bepaalde tijd is afgelopen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en geldt er voor beide partijen een opzegtermijn van drie maanden.DNB mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:
  1. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
  2. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden;
  3. blijkt dat uw bedrijf malafide praktijken uitoefent.

DNB hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim.

 1. DNB heeft niet de plicht om de overeenkomst te beëindigen, DNB mag de overeenkomst ondanks bovenstaande toch uit blijven voeren.

 

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor DNB niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening na kan komen, zonder dat dat de schuld van DNB is.
  Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van DNB.
 2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van DNB.
 3. Wanneer er sprake is van overmacht mag DNB de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
 4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. DNB is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De inhoud van de website bestaat onder meer uit een databank met een wisselend aanbod van bedrijven, recensies en aanbevelingen. DNB is eigenaar van de databank. Op de databank rusten de databankenrechten van DNB als bedoeld in de Databankenwet. Het is u niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DNB, delen van deze databank te (doen) (her-)gebruiken of op te (doen) slaan.
 2. DNB heeft van u een licentie verkregen op het gebruik van alle namens u op de website geplaatste afbeeldingen, video’s en teksten (content). De content is auteursrechtelijk beschermd.
 3. Het navolgende gebruik van de website, onderdelen van de website, databank en content daaronder begrepen, is u niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DNB:
 • kopiëren, opslaan, reproduceren, verveelvoudigen en/of openbaar maken;
 • het verzamelen van persoonsgegevens;
 • het benaderen van andere klanten van DNB voor het aanbieden van dezelfde of andere producten en of diensten.

 

Artikel 12. Wie is waarvoor aansprakelijkheid?

 1. De informatie op de internetsite wordt door DNB met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. DNB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite. Als er sprake is van een storing, zal DNB deze zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen.
 2. DNB is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van haar dienstverlening wanneer zij, nadat u DNB in gebreke heeft gesteld, niet (tijdig) heeft gehandeld zoals van en redelijk handelend dienstverlener mag worden verwacht. Dit geldt ook in het geval DNB derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening.
 3. Als DNB toch aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DNB. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is DNB slechts aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten.
 4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 5. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan DNB.
 6. DNB besteedt veel zorg aan het zo optimaal en foutloos mogelijk laten functioneren van de website en de aldaar te raadplegen informatie. Voor het functioneren van de website is DNB mede afhankelijk van derden. De informatie is afkomstig van klanten van DNB. Hierom kan DNB niet altijd garanderen dat de website zonder storingen zal functioneren of bereikbaar zal zijn en dat alle informatie op de website juist is. Vanzelfsprekend doet DNB binnen redelijke grenzen haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en dat de aangeboden informatie juist is. DNB draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 13. Wijziging van deze voorwaarden

 1. DNB kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. DNB kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 14. Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan DNB worden voorgelegd.
 2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.